ตารางออกอากาศ

ลำดับที่ชื่อรายการชื่อผู้ดำเนินรายการช่วงเวลาใช้เวลา
1เสียงธรรมปลุกพระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ)๐๓.๐๐-๐๔.๐๐ น.๑ ชม.
2สวดมนต์ทำวัตรเช้าคณะสงฆ์วัดสำโรงเกียรติ (สังกัดมหานิกาย)๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.๑ ชม.
3ธรรมะคลายทุกข์พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร (วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ)๐๕.๐๐-๐๕.๔๕ น.๔๕ นาที
4เพลงธรรมะพระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ)๐๕.๔๕-๐๖.๐๐ น.๑๕ นาที
5แดนลำดวนนายทองจันทร์ ศรีสุธรรม๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.๑ ชม.
6ถ่ายทอดข่าวเจ้าหน้าที่ สวท.แห่งประเทศไทย๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.๑ ชม.
7พระสุตันตปิฎกพระพรหมดิลก (วัดบวรนิเวศน์วิหาร)๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.๑ ชม.
8สาระธรรมพระอาจารย์จำนงค์ ฐิตปญฺโญ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.๑ ชม.
9กรรมฐานเบื้องต้นพระอาจารย์สุมิตศักดิ์ สมจิตฺโต๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.๑ ชม.
10สมถกรรมฐานและวิปัสสนากัมฐานพระอาจารย์อุดม ปุญฺญคโม๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.๑ ชม.
11กฎแห่งกรรมอาจารย์พิสมัย นันทร๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.๑ ชม.
12ธรรมะบันเทิงพระอาจารย์ไพรสนธ์ โชติมนฺโต๑๓.๐๐-๑๓.๐๐ น.๑ ชม.
13เสียงธรรมนำสุขพระอาจารย์ธวิกร สุเมโธ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.๑ ชม.
14เสียงอีสานพระอาจารย์สุรินทร์ อธิปญฺโญ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.๑ ชม.
15เสียงสวดสรภัญญะคณะสรภัญญะ ๖ อำเภอ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.๑ ชม.
16สวดมนต์ทำวัตรเย็นคณะสงฆ์วัดสำโรงเกียรติ (สังกัดมหานิกาย)๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.๑ ชม.
17ข่าว/สาระน่ารู้พระอาจารย์เจียน ฐิตสตฺโธ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.๑ ชม.
18เจ้าอาวาสพบประชาชนพระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ)๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.๑ ชม.
19นิทานบันเทิงพระอธิการอุทัย มหาปุญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ)๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.๑ ชม.
20ธรรมก่อนนิทราพระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์)๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.๑ ชม.
21กรรมฐานเบื้องต้นพระอาจารย์สุมิตศักดิ์ สมจิตฺโต๒๒.๐๐-๒๓๐๐ น.๑ ชม.
22ธรรมก่อนนิทราพระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์)๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น.๑ ชม.
23สมถกรรมฐานและวิปัสสนากัมฐานพระอาจารย์อุดม ปุญฺญคโม๐๐.๐๐-๐๑.๐๐ น.๑ ชม.
24ธรรมก่อนนิทราพระครูประภัสสุตาลังการ (เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์)๐๑.๐๐-๐๒.๐๐ น.๑ ชม.
25สาระธรรมพระอาจารย์จำนงค์ ฐิตปญฺโญ๐๒.๐๐-๐๓.๐๐ น.๑ ชม.